Información sobre a convocatoria de Xunta de Accionistas da S.A.D.

Compartir con

A ampliación de capitál será o principal punto da orde do día 

O día 28 de febreiro de 2019 o Consello de Administración do CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D. acordou, por unanimidade, convocar unha Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas ao obxecto de, entre outros puntos da orde do día, ampliar o capital social do Club.

A Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas do CLUB BALONCESTO BREOGAN, S.A.D. para someter a votación esta ampliación de capital, celebrarase o próximo día 9 de maio de 2019, de conformidade co correspondente anuncio de convocatoria.

O Consello de Administración do Club considera que esta ampliación de capital é totalmente necesaria de conformidade coa normativa societaria e contable aplicable, para os efectos de proporcionar os recursos e liquidez precisa para o normal funcionamento do Club, así como para garantir a continuidade e un nivel de competitividade deportiva óptimo do CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D.

O Consello de Administración fíxase como importe obxectivo da ampliación de capital a cantidade de 512.981,61 euros, mediante a emisión dun máximo de 31.607 novas accións de 16,23 euros cada unha delas, é dicir, serán accións con idéntico valor nominal, da mesma clase e serie e cos mesmos dereitos políticos e económicos que todas as accións actualmente en circulación.

Esta ampliación de capital diríxese, en primeiro termo, á totalidade dos accionistas actuais do CLUB BALONCESTO BREOGAN, S.A.D., quen terá a opción preferente de manter e mesmo incrementar a súa participación no capital social.

Non se aplicará, en consecuencia, o mecanismo de exclusión do dereito de subscrición preferente. A ampliación de capital prevista realizarase con cargo ás achegas dinerarias ao patrimonio social que se produzan durante o período de subscrición. Devandito período de subscrición será de dous meses desde a data da celebración da Xunta Xeral e constará de dúas fases consecutivas dun mes de duración cada unha delas. A primeira fase estará destinada, unicamente, aos actuais accionistas en exercicio do seu dereito de subscrición preferente, dando comezo o día 11 de maio de 2019 e finalizando o 10 de xuño de 2019. No caso de que, unha vez transcorrida a fase anterior, existan accións sobrantes, procederase a unha segunda e última fase de carácter aberto ao público. Esta segunda fase comezará o día 11 de xuño de 2019 e finalizará o 10 de xullo de 2019.

A subscrición das accións realizarase nas oficinas do CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D. sitas en Avda. Filarmónica Lucense, s/n (Pazo Provincial dous Deportes), 27002, Lugo. Facilitarase un Boletín de Subscrición a estes efectos. Finalmente, unha vez pechadas as dúas fases da ampliación de capital procederase ao outorgamento da correspondente escritura pública de aumento de capital, momento a partir da cal os novos accionistas poderán exercitar todos os seus dereitos económicos e políticos.

CONVOCATORIA OFICIAL.pdf

El día 28 de febrero de 2019 el Consejo de Administración de CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D. acordó, por unanimidad, convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas al objeto de, entre otros puntos del orden del día, ampliar el capital social del Club.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del CLUB BALONCESTO BREOGAN, S.A.D. para someter a votación esta ampliación de capital, se celebrará el próximo día 9 de mayo de 2019, de conformidad con el correspondiente anuncio de convocatoria.

El Consejo de Administración del Club considera que esta ampliación de capital es totalmente necesaria de conformidad con la normativa societaria y contable aplicable, a los efectos de proporcionar los recursos y liquidez precisa para el normal funcionamiento del Club, así como para garantizar la continuidad y un nivel de competitividad deportiva óptimo del CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D.

El Consejo de Administración se fija como importe objetivo de la ampliación de capital la cantidad de 512.981,61 euros, mediante la emisión de un máximo de 31.607 nuevas acciones de 16,23 euros cada una de ellas, es decir, serán acciones con idéntico valor nominal, de la misma clase y serie y con los mismos derechos políticos y económicos que todas las acciones actualmente en circulación.

Esta ampliación de capital se dirige, en primer término, a la totalidad de los accionistas actuales del CLUB BALONCESTO BREOGAN, S.A.D., quienes tendrán la opción preferente de mantener e incluso incrementar su participación en el capital social. No se aplicará, en consecuencia, el mecanismo de exclusión del derecho de suscripción preferente.

La ampliación de capital prevista se realizará con cargo a las aportaciones dinerarias al patrimonio social que se produzcan durante el período de suscripción. Dicho período de suscripción será de dos meses desde la fecha de la celebración de la Junta General y constará de dos fases consecutivas de un mes de duración cada una de ellas.

La primera fase estará destinada, únicamente, a los actuales accionistas en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, dando comienzo el día 11 de mayo de 2019 y finalizando el 10 de junio de 2019.

En el supuesto de que, una vez transcurrida la fase anterior, existan acciones sobrantes, se procederá a una segunda y última fase de carácter abierto al público. Esta segunda fase comenzará el día 11 de junio de 2019 y finalizará el 10 de julio de 2019.

La suscripción de las acciones se realizará en las oficinas del CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D. sitas en Avda. Filarmónica Lucense, s/n (Pazo Provincial dos Deportes), 27002, Lugo. Se facilitará un Boletín de Suscripción a estos efectos.

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información