Abónate: Responde á chamada do Río Breogán

Compartir con

Co lema «Responde á chamada», o club presentou no Hotel Forum Ceao, a nova campaña

Abónate: Responde á chamada do Río Breogán

O Director Xeral do CB Breogán, Tito Díaz, deu a coñecer as liñas da nova campaña

Chamada á afección

O Río Breogán quere seguir contando co apoio da súa masa social, clave no éxito das últimas tempadas e apoio fundamental para o proxecto deportivo e social do club.

O proceso de alta e renovación de abonos farase on line na súa primeira fase e haberá opción de financiamento.

Os prezos dos abonos ten un incremento do 10% aproximado sobre o prezo da pasada e mantéñense os descontos.

Contémplanse descontos por parella (matrimonio ou parella de feito acreditado con Libro de Familia, con mínimo un dos dous membros en categoría senior), fillos menores (con libro de familia), desempregados (achegando documentación acreditativa de procura activa de emprego con inscrición en data anterior ao 13 de xullo de 2022).


Os descontos non son acumulables

Simplifícanse e unifican determinadas zonas do Pazo.

Haberá varias fases de renovación e altas. Darase preferencia ao abonado da pasada tempada que terá á súa disposición a súa localidade ata o 4 de setembro, e poderá efectuar cambio por localidades dispoñibles e incorporar novos membros á unidade familiar (Parella e fillos acreditados con Libro de Familia ou documento de parella de feito).

Desde o 26 de xullo poderanse dar altas de novos abonados en localidades libres.

Entre os días 6 e 11 de setembro os abonados dados de alta (renovados ou novos) poderán efectuar cambios de localidade sobre os asentos libres.

Desde o día 13 de setembro que darán as localidades libres ao dispor do público xeral.

O abono de tempada 2022/23 inclúe os partidos de competición europea que se disputasen no Pazo.

O club prevé a celebración de DOUS DÍAS DO CLUB que serán de pago para todos os asistentes. A información relativa a prezos e elección de partidos publicarase coa antelación suficiente.
 

Río de Galicia impulsa unha colaboración co Ensino

A empresa patrocinadora promove unha iniciativa mediante a cal todos os abonados do Río Breogán que se dean de alta na nova campaña , poderán selo tamén do Durán Maquinaria Ensino cun suplemento de 20€ (10€ para os menores). Este suplemento deberase achegar no momento da xestión do abono do Río Breogán.

Covadonga Noguerol, responsable de comunicación e márketing de Grupo Lence transmitiu a satisfacción da empresa polo seu patrocinio con Río Breogán unha tempada máis, e por unirse ao compromiso de impulsar o deporte feminino grazas ao achegamento entre clubs e afeccións. Noguerol animou a unirse ao proxecto ilusionante do baloncesto lucense que encabezan Río Breogán e Durán Maquinaria Ensino, como referencias para os máis novos en canto aos valores do deporte e da colaboración tamén pola igualdade e o impulso do deporte feminino.

Para máis información: info@cbbreogan ou chamando ao 982231050 de 9:00 a 14:30 horas de luns a venres.

Covadonga Noguerol e Tito Díaz durante a presentación na que se anunciou unha colaboración co Ensino co patrocinio de Río de Galicia
Covadonga Noguerol e Tito Díaz durante a presentación na que se anunciou unha colaboración co Ensino co patrocinio de Río de Galicia
Abónate: Responde á chamada do Río Breogán
Abónate: Responde á chamada do Río Breogán

Serán abonados do CB BREOGÁN, S.A.D. (en diante, “o Club”) durante a tempada deportiva 2022/2023 quen contrate o abono correspondente conforme ás seguintes condicións xerais. 
Devandito abono permitirá o acceso aos partidos oficiais que o Club dispute durante a tempada deportiva 2022/2023 no Pazo Provincial dous Deportes de Lugo e iso con motivo da participación en Liga ACB e a posible participación na liga Regular da Basketball Champions League 2022/2023. Exclúense do devandito abono os dous encontros que, a elección do Club, serán considerados como “Días de Club” no momento correspondente. Dita elección será publicada coa antelación suficiente para que o abonado poida acceder/optar á compra da entrada correspondente para cada un deses dous partidos definidos como “Día de Club”, os cales poderán ser elixidos entre os partidos correspondentes á liga Regular da ACB ou a calquera dos partidos para disputar dentro da Basketball Champions League 2022/2023.


A titularidade do abono obterase con cómpraa/renovación do mesmo, e dará dereito ao abonado a acceder á plataforma correspondente para xerar o código QR individual, o cal se utilizará para a entrada ao recinto deportivo. Para quen o desexe, o Club ofrecerá a posibilidade de expedir o abono adquirido en formato “carné físico” cun custo adicional de cinco euros (5,00€). Neste caso, a perda ou extravío da tarxeta de abonado non será responsabilidade do Club. A expedición dunha nova conlevará o pago de cinco euros. O abonado comprométese a comunicar a perda ou extravío da tarxeta de abonado á seguinte dirección de correo: administracion@cbbreogan.com ou chamando ao 982 231 050.
Soamente será válida a primeira lectura do código QR correspondente a un abono. En calquera caso, o titular do abono será o responsable da incidencia que unha posible duplicidade puidese ocasionar.

O abono será nominativo e intransferible e a entrada á instalación conlevará a aceptación do Regulamento Interno do Pazo Provincial dous Deportes, regulador do réxime xeral de acceso e permanencia nos espectáculos e eventos deportivos organizados polo CB Breogán, SAD. Así mesmo, prohíbese a duplicación e/o revenda da tarxeta de abonado, conlevando iso a retirada da condición de socio. Cumpriranse en todo momento as condicións de acceso ao recinto fixadas na Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte. En calquera caso, o Club poderá exercer o Dereito de Admisión.

Os abonos non poderán ser utilizados para ningún tipo de anuncio ou promoción e outros fins comerciais sen o consentimento escrito do Club.
Será obrigatorio mostrar o abono para o acceso á instalación coa intención de que sexa escaneado e cotexado, e poderá ser solicitado pola organización ou persoal de seguridade durante o encontro en calquera momento.

O Club resérvase o dereito para modificar a localización dos abonos adquiridos/renovados con motivo de posibles reformas no recinto deportivo ou calquera outra causa de forza maior. Así mesmo, debido ás circunstancias excepcionais xa vividas con motivo do Sars-Covid 2, daremos prevalencia a calquera regulación normativa e de posible limitación de aforo que puidese repetirse.

A duración da contratación do abono comeza desde o momento da súa adquisición/renovación e ata o final da tempada deportiva 2022/2023 para o Club. En calquera momento poderase establecer, por parte do Consello de Administración do Club, unha limitación ao número máximo de abonados conforme ao aforo da instalación deportiva.


O abonado obrígase a sentar na localidade asignada no seu abono, ocupando a mesma durante o partido, sen permanecer nas vías de evacuación por motivos de seguridade nin presenciar o partido de pé, #de acordo con a normativa vixente. Así mesmo, o abonado resarcirá puntualmente ao Club dos danos ou prexuízos causados ao patrimonio social como consecuencia de accións ou omisións do abonado acreditados debidamente. O abonado recoñece con relación aos partidos aos que asiste que se trata dun acto público e autoriza a que se faga uso, sen contraprestación de ningún tipo, da súa voz, imaxe e rostro en transmisións televisivas; redes sociais e/o radiofónicas en directo ou en diferido, en vídeo, en fotografías ou en calquera outro medio ou soporte presente ou futuro.

Con base no actual RGPD o titular do abono autoriza ao Club para que poida conservar todos os datos relacionados na folla de inscrición/contratación/renovación do abono, podendo en todo caso automatizalos e tratalos para o funcionamento do servizo ofrecido aos seus titulares. Así mesmo, autorízase tamén o envío ao titular do abono de comunicacións comerciais por correo electrónico, postal ou vía SMS co obxectivo de dar a coñecer promocións. Poderanse coñecer os dereitos desta normativa na propia web do Club accedendo aquí: Política Privacidade CB Breogán.


Os prezos detallados na web comercial do Club (www.cbbreogan.com) á distinción das seguintes categorías:

CATEGORÍAS
BABY BREO: de 0 a 4 anos a data de alta (non habilita dereito a localidade asignada).

INFANTIL: de 5 a 17 anos (incluídos) a data de alta.

ESTUDANTE: de 18 a 24 anos (incluídos) a data de alta.

SENIOR: de 25 a 65 anos (incluídos) a data de alta.

VETERANO: persoas con 66 anos cumpridos a data de alta no abono.

Para beneficiarse dos descontos por categoría anteriormente detallados, o abonado deberá acreditar a documentación correspondente que poida solicitar o Club, o cal se reserva o dereito para realizar devandito requirimento durante calquera momento da duración da tempada 2022/2023, pero sempre verificando o cumprimento da idade a data de alta do abono. En caso de non cumprir a xustificación correspondente con efectos de data da compra do abono, o Club poderá solicitar ao abonado o reembolso da cantidade correspondente da que se beneficiou no seu momento con respecto ao prezo ordinario do abono. 

En caso de conflito de aplicación de descontos por categorías prevalecerá en todo caso a idade do beneficiario a data de alta do abono.

 

PREZOS

A seguinte táboa mostra os prezos dos abonos para a súa adquisición/renovación en función das categorías (e localización) expresadas no epígrafe anterior, así como os descontos correspondentes por “parella”, fillo/a e desempregado.


                                              Os prezos inclúen o imposto correspondente.


DESCONTOS

Realizaranse os seguintes descontos sobre o prezo do abono (os descontos non serán acumulables):


    • Desconto por parella: aplicarase un desconto dun 16,20% sobre o membro da parella sobre o que non conflúa desconto por categoría. A acreditación da condición de “parella” realizarase a través do Libro de Familia, certificación rexistral ou a Certificación de Inscrición no Rexistro de Parellas de feito correspondente.
    • Desconto por fillo/a: aplicarase un desconto dun 7,40% por cada un dos fillos/as menores de vinte e cinco anos (25) a data de alta do titular do abono. A condición de filiación acreditarase a través do Libro de Familia.
    • Desconto por desempregado: no suposto do desconto por “desempregado”, aplicarase un 12,00% con posterioridade á adquisición/renovación do abono, unha vez preséntese no Club (presencialmente ou a través de correo electrónico a administracion@cbbreogan.com) o certificado de procura activa de emprego correspondente e exclusivamente con data de alta anterior ao 12 de xullo de 2022. 

No caso de que no abonado individual poida concorrer a posibilidade de aplicación de dous descontos segundo a descrición anterior, aplicarase o de maior porcentaxe (sen prexuízo da correspondente xustificación documental que proceda).

Os abonados garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais e documentos facilitados, comprometéndose a mantelos debidamente actualizados.

 

ADQUISICIÓN DO ABONO PARA ACCESO Aos PARTIDOS DO ENSINO LUGO DESDE A MESMA PLATAFORMA DO CB BREOGÁN, S.A.D.

O  CB Breogán, SAD colabora co primeiro persoal do Club Ensino Lugo  para a súa captación de abonados nesta tempada 2022/2023, polo que dentro da plataforma en liña de compra de abonos do Club, habilitarase a correspondente casa individual para a adquisición do abono do Club Ensino Lugo polo importe total de vinte euros (20,00€) para os maiores de dezasete anos, e dez euros (10,00€) para os menores de dezaoito anos. Esta cantidade engadirase ao custo total do abono do CB Breogán, SAD, aínda que se especificará no ticket de compra o custo correspondente a cada abono entendéndose como dúas adquisicións diferentes con dereitos e obrigacións específicas para cada unha delas.

Esta posibilidade de compra de abono para o Club Ensino Lugo rexerase na súa totalidade polas “Condicións Xerais” a publicar pola devandita entidade, polo que se atenderán as dúbidas ou suxerencias nas súas oficinas e/o no teléfono 982 251 972. 

Así mesmo, en caso de optar pola contratación do abono do Club Ensino Lugo, con base no actual RGPD o titular do abono do CB Breogán, S.A.D. autoriza a esta entidade para que poida compartir os datos necesarios relacionados na folla de inscrición/contratación/renovación do abono co CLUB PORTA XI CB , G-27324284 para o funcionamento do servizo de alta de abonado nesta entidade. En calquera caso, o tratamento destes datos persoais por parte desta última rexerase con base á súa política de privacidade (Club Ensino Lugo).

FORMA DE PAGO


O custo total da adquisición/renovación do abono será pagadero desde a propia plataforma en liña, na súa totalidade, a través da pasarela de pagos adherida á mesma e co mecanismo de tarxeta de débito ou crédito. Garantimos que cada unha das transaccións realizadas é 100% segura. Todas as operacións que implican a transmisión de datos persoais ou bancarios realízanse utilizando unha contorna segura (pasarelas de pago). A tenda utiliza un servidor baseado na tecnoloxía de seguridade estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda a información que nos transmita viaxa cifrada a través da rede.

Así mesmo, poñerase ao dispor do abonado a opción de pago fraccionado do abono, mediante a cal, e a través da plataforma ofrecida por Abanca Corporación Bancaria, S.A., poderase fraccionar o pago do abono en varios prazos. A falta de abono dalgún dos prazos conlevará a perda da titularidade do abono.

 Para máis información sobre a devandita opción clica aquí agradecemos contacten co Club no 982231050 ou a través do correo electrónico administración@cbbreogan.com, onde lles facilitaremos a ligazón directa ás condicións xerais da entidade subministradora dos servizos de pago e financiamento.

En calquera caso, o usuario será o único responsable de facilitar os datos reais para realizar os procedementos de pago previstos nas presentes condicións así como calquera outro dato relacionado coas mesmas. Os erros derivados do mal funcionamento de terceiros provedores de servizos (pago) en calquera das modalidades aquí descritas serán responsabilidade destes últimos, eximindo diso ao Club.

 

                             PRAZOS DE ADQUISICIÓN/RENOVACIÓN DO ABONO

En canto ás fases de renovación e novas altas detallamos as seguintes datas:

1.   Desde o 13 de xullo e ata o 4 de setembro de 2022, inclusive, o abonado da pasada tempada 2021/2022 terá reservada a opción de renovación da súa mesma localidade ou poderá efectuar cambio de localización a calquera das localidades dispoñibles segundo o mapa mostrado na plataforma. Así mesmo, dentro desta pinza temporal o abonado poderá engadir novos membros familiares á súa titularidade de abono. Os membros susceptibles de incorporar á devandita unidade familiar circunscríbense a parella e fillos/as. En calquera caso, acreditarase #ante o Club o vínculo familiar correspondente a través do Libro de Familia ou documento oficial equivalente. A falta de acreditación dará dereito ao Club para denegar a adición de membro ao titular do abono.

No caso de que o titular do abono non quixese proceder á renovación, pero si o quixese levar a cabo calquera outro dos membros da súa unidade familiar xa rexistrados como abonados na pasada tempada e que dependesen, dentro do sistema informático, de devandito titular, deberán poñerse en contacto co Club a través do teléfono (982231050), presencialmente ou mediante correo electrónico (administracion@cbbreogan.com).


2. Para o alta de novos abonados habilitarase o sistema desde o 26 de xullo de 2022, podendo elixir as localidades libres non adquiridas polos abonados da tempada anterior ou que, aínda sen adquirir, sigan bloqueadas ata o 4 de setembro de 2022.


3. A partir do día 6 de setembro coñeceranse as localidades que quedaron libres porque, ou ben non foron adquiridas por novos abonados, ou ben porque non foron renovadas/cubertas polos abonados da pasada campaña.  Nese sentido, e ata o 11 de setembro de 2022, todos os abonados dados de alta ata esa mesma data (isto é, titulares dun abono) poderán realizar cambios de localidade sobre os asentos dispoñibles nese momento.


Para o cambio dunha localidade a outra de maior importe económico o abonado deberá abonar a diferenza. O Club non se obriga ao reembolso da diferenza que ao seu favor supoña o cambio dun abonado dunha localidade a outra de menor importe económico. En ambos os casos manteranse os descontos por categorías anteriormente informados.

4. Finalmente, desde o 13 de setembro de 2022 habilitaranse ao público en xeral as localidades libres segundo o descrito nos puntos anteriores.

 


NORMATIVA DE ACCESO Ao RECINTO DEPORTIVO

O acceso é persoal nominal non transferible e necesitará de acompañar o abono co DNI ou documento equivalente para o acceso á instalación en caso de ser requirido. Os abonados deben gardar o seu abono e mostralo a requirimento da autoridade (empregados, seguridade, policía). En caso de non dispoñer del/oa, poderá ser expulsado do recinto.
Segundo o RD 2816/1982 non se permite o acceso ao recinto con obxectos voluminosos, carriños de nenos ou outros obxectos que puidesen constituír un obstáculo en caso de evacuación.
Para abandonar a instalación, en calquera caso os espectadores deberán esperar as instrucións do persoal do Club asignado e as que se desen por megafonía e/o estivesen visibles nos carteis informativos ou coa señalética específica. 
Os espectadores con mobilidade reducida accederán ás zonas da instalación habilitadas para o efecto.
A instalación non dispón de consigna.
O Club resérvase o dereito á modificación das presentes condicións por causa xustificada.

En calquera caso farase cumprir o Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte polo que se determina o impedimento ao acceso e/o permanencia ao recinto deportivo polas seguintes causas (relación non limitativa):
1. Participar en altercados, rifas, pelexas ou desordes públicos.
2. Introducir, portar ou utilizar calquera clase de armas ou de obxectos que puidesen producir os mesmos efectos.
3. Obxectos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proxectís.
4. Introducir ou estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos ou, en xeral, produtos inflamables.
5. Introducir ou vender calquera clase de bebida alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos e estimulantes.
6. Introducir, exhibir ou elaborar pancartas, bandeiras, símbolos ou outros acenos que inciten á violencia ou ao terrorismo.
7. Realizar cánticos, expresións, sons ou actitudes que inciten á violencia ou ao terrorismo.
8. Irromper no terreo de xogo.
9. Ser sancionado coa prohibición de acceso a calquera recinto deportivo en tanto non se extinguiu a sanción.
10. A introdución de calquera medio ou mecanismo de detección, gravación, reprodución, emisión e difusión de imaxes, sons, datos e/o estatísticas vinculadas ao partido, salvo usos persoais e privados do espectador.
En calquera caso, o Club dispón de Regulamento Interno do Recinto Deportivo para consulta do espectador e cumprimento do mesmo, sen prexuízo da normativa anterior. Comunícase aos espectadores que a instalación deportiva conta con videovixilancia.

 


Coa finalidade de dar servizo a todos os espectadores, o persoal do Club poderalle atender presencialmente nas oficinas sitas en Avda. Filarmónica Lucense, s/n, 27002, Lugo (Lugo) ou de maneira telefónica no 982 231 050 ou a través do correo electrónico adminsitracion@cbbreogan.com.

Para máis información acerca dos dereitos e obrigacións dos abonados, así como calquera outro extremo non contemplado nas presentes condicións xerais respecto ao acceso do recinto deportiva estarase ao disposto na Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

En calquera caso, o Club resérvase o dereito a posibles modificacións futuras acordadas polo Consello de Administración no exercicio das facultades que ten recoñecidas.

 

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información