Última chamada! Á venda abonos da segunda volta e últimos palcos de pista!

Compartir con

Última chamada! Á venda abonos da segunda volta e últimos palcos de pista!

O club tamén dispón dun número reducido de palcos a pé de pista

ALTA AQUÍ!

 

Para irformación sobre palcos de pista info@cbbreogan.com ou teléfono 982231050

 

Serán abonados do CB BREOGÁN, S.A.D. (en diante, “o Club”) a partir da segunda volta da tempada deportiva 2022/2023, segundo o calendario oficial da liga ACB, quen contrate o abono correspondente conforme ás seguintes condicións xerais.

Devandito abono permitirá o acceso aos partidos oficiais que o Club dispute durante a segunda volta da tempada deportiva 2022/2023, isto é, a partir do 22 de xaneiro de 2023, no Pazo Provincial dous Deportes de Lugo e iso con motivo da participación en Liga ACB. Exclúese do devandito abono o encontro que, a elección do Club, será considerado como “Día de Club” no momento correspondente dentro da meritada segunda volta da campaña deportiva. Dita elección será publicada coa antelación suficiente para que o abonado poida acceder/optar á compra da entrada correspondente para o partido definido como “Día de Club”, o cal poderá ser elixido entre os partidos correspondentes á segunda volta da liga Regular da ACB.

A titularidade do abono obterase coa compra do mesmo a través da plataforma en liña (web) do club (www.cbbreogan.com), e dará dereito ao abonado a acceder á plataforma correspondente para xerar o código QR individual, o cal se utilizará para a entrada ao recinto deportivo. Para quen o desexe, o Club ofrecerá a posibilidade de expedir o abono adquirido en formato “carné físico” cun custo adicional de cinco euros (5,00€). Neste caso, a perda ou extravío da tarxeta de abonado non será responsabilidade do Club. A expedición dunha nova conlevará o pago do importe correspondente. O abonado comprométese a comunicar a perda ou extravío da tarxeta de abonado á seguinte dirección de correo: administracion@cbbreogan.com ou chamando ao 982 231 050.

Soamente será válida a primeira lectura do código QR correspondente a un abono á hora de acceder ao recinto deportivo. En calquera caso, o titular do abono será o responsable da incidencia que unha posible duplicidade puidese ocasionar.

O abono será nominativo e intransferible e a entrada á instalación conlevará a aceptación do Regulamento Interno do Pazo Provincial dous Deportes, regulador do réxime xeral de acceso e permanencia nos espectáculos e eventos deportivos organizados polo CB Breogán, SAD. Así mesmo, prohíbese a duplicación e/o revenda da tarxeta de abonado, conlevando iso a retirada da condición de socio. Cumpriranse en todo momento as condicións de acceso ao recinto fixadas na Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte. En calquera caso, o Club poderá exercer o Dereito de Admisión.

Os abonos non poderán ser utilizados para ningún tipo de anuncio ou promoción e outros fins comerciais sen o consentimento escrito do Club.

Será obrigatorio mostrar o abono para o acceso á instalación coa intención de que sexa escaneado e cotexado, e poderá ser solicitado pola organización ou persoal de seguridade durante o encontro en calquera momento, así como o documento de identificación correspondente e válido segundo a normativa vixente.

O Club resérvase o dereito para modificar a localización dos abonos adquiridos con motivo de posibles reformas no recinto deportivo ou calquera outra causa de forza maior. Así mesmo, debido ás circunstancias excepcionais xa vividas con motivo do Sars-Covid 2, daremos prevalencia a calquera regulación normativa e de posible limitación de aforo que puidese repetirse.

A duración da contratación do abono comeza desde o momento da súa adquisición e ata o final da tempada deportiva 2022/2023 para o Club. En calquera momento poderase establecer, por parte do Consello de Administración do Club, unha limitación ao número máximo de abonados conforme ao aforo da instalación deportiva.

O abonado obrígase a sentar na localidade asignada no seu abono, ocupando a mesma durante o partido, sen permanecer nas vías de evacuación por motivos de seguridade nin presenciar o partido de pé, #de acordo con a normativa vixente. Así mesmo, o abonado resarcirá puntualmente ao Club dos danos ou prexuízos causados ao patrimonio social como consecuencia de accións ou omisións do abonado acreditados debidamente. O abonado recoñece con relación aos partidos aos que asiste que se trata dun acto público e autoriza a que se faga uso, sen contraprestación de ningún tipo, da súa voz, imaxe e rostro en transmisións televisivas; redes sociais e/o radiofónicas en directo ou en diferido, en vídeo, en fotografías ou en calquera outro medio ou soporte presente ou futuro.

Con base no actual RGPD o titular do abono autoriza ao Club para que poida conservar todos os datos relacionados na folla de inscrición/contratación/renovación do abono, podendo en todo caso automatizalos e tratalos para o funcionamento do servizo ofrecido aos seus titulares. Así mesmo, expresamente autorízase tamén o envío ao titular do abono de comunicacións comerciais por correo electrónico, postal ou vía SMS co obxectivo de dar a coñecer promocións. Poderanse coñecer os dereitos desta normativa na propia web do Club accedendo aquí: Protección de Datos (Política de Privacidade)

Os prezos dos abonos para a segunda volta da liga Regular ACB, e detallados na web comercial do Club (www.cbbreogan.com), divídense en función das categorías seguintes:

CATEGORÍAS

BABY BREO: de 0 a 4 anos a data de alta (non habilita dereito a localidade asignada).

INFANTIL: de 5 a 17 anos (incluídos) a data de alta.

ESTUDANTE: de 18 a 24 anos (incluídos) a data de alta.

SENIOR: de 25 a 65 anos (incluídos) a data de alta.

VETERANO: persoas con 66 anos cumpridos a data de alta no abono.

Para a inclusión nunha das categorías anteriores o abonado deberá acreditar a documentación correspondente que poida solicitar o Club, o cal se reserva o dereito para realizar devandito requirimento durante calquera momento da duración da tempada 2022/2023, pero sempre verificando o cumprimento da idade a data de alta do abono. En caso de non cumprir a xustificación correspondente con efectos de data da compra do abono, o Club poderá solicitar ao abonado o reembolso da cantidade correspondente da que se beneficiou no seu momento con respecto ao prezo ordinario do abono.

En caso de conflito para a aplicación da categoría que corresponda prevalecerá en todo caso a idade do beneficiario a data de alta do abono.

As categorías non serán consideradas en ningún caso como descontos.

 

PREZOS

 

A seguinte táboa mostra os prezos dos abonos da segunda volta da liga Regular ACB para a súa adquisición en función das categorías (e localización) expresadas no epígrafe anterior, así como os descontos correspondentes por “parella”, fillo/a e desempregado. A categoría Baby Breo conlevará un gasto de inscrición de dez euros (imp. incl.).

Os prezos inclúen o imposto correspondente.

DESCONTOS

Realizaranse os seguintes descontos sobre o prezo do abono expresados no cadro anterior (os descontos non serán acumulables):

• Desconto por parella: aplicarase un desconto dun dezaseis por cento (16%) sobre o membro da parella sobre o que non conflúa desconto por categoría. A acreditación da condición de “parella” realizarase a través do Libro de Familia; Certificación de Inscrición no Rexistro de Parellas de feito ou Certificado Rexistral correspondente.

• Desconto por fillo/a: aplicarase un desconto dun sete por cento (7%) por cada un dos fillos/as menores de vinte e cinco anos (25) a data de alta do titular do abono. A condición de filiación acreditarase a través do Libro de Familia.

• Desconto por desempregado: no suposto do desconto por “desempregado”, aplicarase un doce por cento (12%) con posterioridade á adquisición do abono, unha vez preséntese no Club (presencialmente ou a través de correo electrónico a administracion@cbbreogan.com) o certificado de procura activa de emprego correspondente e exclusivamente con data de alta anterior ao 15 de xaneiro de 2023.

No caso de que no abonado individual poida concorrer a posibilidade de aplicación de dous descontos segundo a descrición anterior, aplicarase o de maior porcentaxe (sen prexuízo da correspondente xustificación documental que proceda).

Para que se aplique o desconto de parella un dos membros abonados, como mínimo, deberá de ser senior.

Os abonados garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais e documentos facilitados, comprometéndose a mantelos debidamente actualizados.

FORMA DE PAGO

O custo total da adquisición do abono será pagadero desde a propia plataforma en liña, na súa totalidade, a través da pasarela de pagos adherida á mesma e co mecanismo de tarxeta de débito ou crédito. Garantimos que cada unha das transaccións realizadas é 100% segura. Todas as operacións que implican a transmisión de datos persoais ou bancarios realízanse utilizando unha contorna segura (pasarelas de pago). A tenda utiliza un servidor baseado na tecnoloxía de seguridade estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda a información que nos transmita viaxa cifrada a través da rede.

 

En calquera caso, o usuario será o único responsable de facilitar os datos reais para realizar os procedementos de pago previstos nas presentes condicións así como calquera outro dato relacionado coas mesmas. Os erros derivados do mal funcionamento de terceiros provedores de servizos (pago) en calquera das modalidades aquí descritas serán responsabilidade destes últimos, eximindo diso ao Club.

 

PRAZOS DE ADQUISICIÓN DO ABONO

Para o alta de novos abonados desta segunda volta de Liga Regular ACB 2022/2023 habilitarase o sistema desde o 16 de xaneiro de 2023, podendo elixir soamente as localidades libres habilitadas no mapa que figura na plataforma.

 

Unha vez adquirido o abono, para o cambio dunha localidade a outra libre de maior importe económico o abonado deberá abonar a diferenza. O Club non se obriga ao reembolso da diferenza que ao seu favor supoña un posible cambio dun abonado dunha localidade a outra libre de menor importe económico. En ambos os casos manteranse os descontos por categorías anteriormente informados.

 

 

NORMATIVA DE ACCESO AO RECINTO DEPORTIVO

O acceso é persoal nominal non transferible e necesitará de acompañar o abono co DNI ou documento equivalente para o acceso á instalación en caso de ser requirido. Os abonados deben gardar o seu abono e mostralo a requirimento da autoridade (empregados, seguridade, policía). En caso de non dispoñer del/oa, poderá ser expulsado do recinto.

Segundo o RD 2816/1982 non se permite o acceso ao recinto con obxectos voluminosos, carriños de nenos ou outros obxectos que puidesen constituír un obstáculo en caso de evacuación.

Para abandonar a instalación, en calquera caso os espectadores deberán esperar as instrucións do persoal do Club asignado e as que se desen por megafonía e/o estivesen visibles nos carteis informativos ou coa señalética específica.

Os espectadores con mobilidade reducida accederán ás zonas da instalación habilitadas para o efecto.

A instalación non dispón de consigna.

O Club resérvase o dereito á modificación das presentes condicións por causa xustificada.

 

En calquera caso farase cumprir o Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte polo que se determina o impedimento ao acceso e/o permanencia ao recinto deportivo polas seguintes causas (relación non limitativa):

1. Participar en altercados, rifas, pelexas ou desordes públicos.

2. Introducir, portar ou utilizar calquera clase de armas ou de obxectos que puidesen producir os mesmos efectos.

3. Obxectos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proxectís.

4. Introducir ou estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos ou, en xeral, produtos inflamables.

5. Introducir ou vender calquera clase de bebida alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos e estimulantes.

6. Introducir, exhibir ou elaborar pancartas, bandeiras, símbolos ou outros acenos que inciten á violencia ou ao terrorismo.

7. Realizar cánticos, expresións, sons ou actitudes que inciten á violencia ou ao terrorismo.

8. Irromper no terreo de xogo.

9. Ser sancionado coa prohibición de acceso a calquera recinto deportivo en tanto non se extinguiu a sanción.

10. A introdución de calquera medio ou mecanismo de detección, gravación, reprodución, emisión e difusión de imaxes, sons, datos e/o estatísticas vinculadas ao partido, salvo usos persoais e privados do espectador.

En calquera caso, o Club dispón de Regulamento Interno do Recinto Deportivo para consulta do espectador e cumprimento do mesmo, sen prexuízo da normativa anterior. Comunícase aos espectadores que a instalación deportiva conta con vídeo vixilancia.

Coa finalidade de dar servizo a todos os espectadores, o persoal do Club poderalle atender presencialmente nas oficinas sitas en Avda. Filarmónica Lucense, s/n, 27002, Lugo (Lugo) ou de maneira telefónica no 982 231 050 ou a través do correo electrónico adminsitracion@cbbreogan.com.

Para máis información acerca dos dereitos e obrigacións dos abonados, así como calquera outro extremo non contemplado nas presentes condicións xerais respecto ao acceso do recinto deportiva estarase ao disposto na Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

En calquera caso, o Club resérvase o dereito a posibles modificacións futuras acordadas polo Consello de Administración no exercicio das facultades que ten recoñecidas.

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Rechazar Aceptar Máis información