Aquí seguimos en pé: Abónate para seguir escribindo a historia celeste

Compartir con

Nova tempada e novo camiño por percorrer xuntos, equipo e afección

Aquí seguimos en pé: Abónate para seguir escribindo a historia celeste
Aquí seguimos en pé: Abónate para seguir escribindo a historia celeste

INFORMACIÓN E RENOVACIÓN

 

O Río Breogán presenta a nova campaña de abonados cunha continuidade na tradicional filosofía de prezos populares e pensados para familias, estudantes, maiores…. e con algunhas novidades importantes que inclúe unha demanda dos afeccionados que se atopan na diáspora: O abono de «Apaixonado do Breo».

O Río Breogán avanza cara os seus 60 anos de historia cuxo percorrido a través do tempo ten unha razón fundamental: a súa afección, sempre fiel.

Para o novo curso, o club abre a súa campaña de abonos co obxectivo de que o Pazo, o Fogar do Breogán, sexa de novo cita para un sentimento único. O lema: «Aquí seguimos en pé» é un verso do himno celeste e simboliza a capacidade de superación das dificultades dun club afeito a competir entre os grandes e seguir historicamente adiante ante os obstáculos, e sempre da man da súa afección.

NOVIDADE: OPCIÓN DE RESERVA:

Esta tempada inclúe a opción. Para os abonados da pasada tempada, de reservar os abonos adiantando un importe de 20€, e dentro dun prazo que comprende entre o 1 de xullo e o 4 de agosto, tendo un prazo para completar o pago dos abonos ata o 8 de setembro.

NOVIDADE: ABONO «APAIXONADO DO BREO»

Pensado para aquelas persoas que polas circunstancias non poidan asistir regularmente aos partidos do Breo no Pazo por diversos motivos, entre os que se atopan afeccionados que viven fora de Lugo, o abono «Apaixonado celeste» ten u prezo único de 100€ e da dereito a recibir no domicilio un carné físico coa bufanda paixón celeste, un partido gratuíto (que non inclúen os partidos «pemium» ante Real Madrid, FC Barcelona e Leyma Coruña). Tamén terán preferencia na adquisición da súa entrada, máis un 50% de desconto, na súa entrada, no resto dos partidos da tempada no Pazo.

PRAZOS:

--RENOVACIÓN E RESERVA: DO 1 DE XULLO AO 4 DE AGOSTO:

Os abonados da pasada tempada terán preferencia sobre a súa localidade ata o 4 de agosto, sendo posible tamén efectuar cambios para ocupar as localidades libres na grada do Pazo.

Dentro deste prazo aceptaranse novas altas exclusivamente para a Grada de Animación, que se farán só de xeito presencial nas oficinas do club.

Tamén se poderán dar de alta abonados que se incorporen ao núcleo familiar, sempre que se atopen dentro dos susceptibles de recibir descontos (Fillos de abonados en categoría infantil ou estudante, matrimonio ou parella de feito acreditada), que se farán só de xeito presencial nas oficinas do club.

 

--CAMBIOS DE LOCALIDADE: ENTRE O 6 E O 11 DE AGOSTO

Os abonados que completaran a súa renovación de abono para a nova tempada terán un prazo preferente para efectuar cambios de localidade sobre os asentos libres ou liberados.

NOVAS ALTAS: DESDE O 13 DE AGOSTO: As localidades que non foran ocupadas (renovadas ou ben reservadas) quedarán liberadas par a venda xeral desde o día 13 de agosto para a chegada de novos abonados para a campaña 2024/2025.

FIN DAS RESERVAS: O 8 DE SETEMBRO É A DATA LÍMITE PARA COMPLETAR O PAGO DOS ABONOS QUE FORAN RESERVADOS. O DÍA 110 DE SETEMBRO SAIRÁN Á VENDA XERAL TODAS AS LOCALIDADES RESTANTES (Aquelas cuxa reserva dos 20€ non fora completada co pago total do abono).

 

LIBERACIÓN DE ASENTOS PARA OS PARTIDOS: Os abonados que non poidan asistir aos partidos terán a opción de liberar os seus asentos para que o club os poña á venda en taquilla. En caso de que a localidade sexa vendida, recibirán o 25% do importe polo que se vendera a súa localidade nun moedeiro virtual o que lles permitirá acumular un saldo a favor que poderán utilizar en compra de merchandising de tempada 24/25 ata o 30 de xuño de 2025.

 

PREZOS E DESCONTOS:

Tras varias tempadas cos prezos conxelados, efectúase unha suba do 5% sobre os prezos da pasada campaña. Non haberá días do club, polo que o abono incluirá tódolos partidos de liga regular que dispute o Río Breogán como local.

Como é tradición, haberá descontos para familias (16% para parellas (matrimonio ou parella de feito acreditada con libro de familia ou documento oficial equivalente), fillos de abonados (7%) en categorías infantil ou estudante (Xustificado con libro de familia), e desempregados en categoría sénior (12%). Os descontos non son acumulables.

CATEGORÍAS: Manteranse as tradicionais categorías por franxas de idade:

BabyBreo: para menores de 5 anos. Non obrigatorio. (Abono opcional e terá un prezo de 10€ para inclusión do abonado na base de datos celeste. No ten dereito a asento. Os menoresd e 5 anos que precisen asento deberán darse de alta co carné infantil).

Infantil: Entre 5 e 17 anos

Estudante: Entre 18 e 24 anos.

Sénior: Entre 25 e 64 anos.

Veterán: Desde os 65 anos cumpridos.

 

--------------------------------

C.B. BREOGÁN, S.A.D.

CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN DEL ABONO

2024/2025 PARA LIGA REGULAR ACB

Las presentes condiciones generales de compraventa (en adelante, las “Condiciones Generales”)

tienen como finalidad fijar los términos y explicar los detalles de la operación de adquisición o

renovación del abono.

El C.B Breogán, S.A.D. actúa como titular del sitio web (en adelante, el “CLUB”), con CIF

A27156496, con domicilio social en Avda. Filarmónica Lucense, s/n, 27002, Lugo.

Los usuarios que acceden a la web del Club con esta finalidad asumen y se obligan, de manera

voluntaria, a respetar los presentes términos y condiciones del contrato de compraventa, quedando

por ello sujetos a los mismos. Asimismo, desde el momento en que el usuario ordene la

adquisición/renovación del abono será considerado como el “comprador”, quedando obligado en

esos términos ante el “vendedor”, que será el Club. En ese sentido, la orden de compra dada por el

comprador tendrá en todo caso carácter contractual vinculante, declarando en todo caso dicho

comprador que posee la capacidad legal necesaria para actuar y contratar en los términos aquí

expuestos, los cuales los aceptará dicho comprador de manera expresa antes de ordenar la

compra/adquisición del abono. Dicho lo anterior, una vez finalizada la transacción de pago por el

precio total o, de ser el caso, la domiciliación de la compra (con o sin fraccionamiento de pago) en

el supuesto de ofrecerse esta posibilidad, quedaría formalizada la compraventa, entendiéndose que

la misma se realiza en el domicilio social del Club. A efectos de lo expuesto en el apartado de

“Reserva de abono”, la misma dará derecho a la titularidad del indicado abono en el único caso en

que el precio total de este último sea pagado en su integridad antes de la fecha señalada en

meritado apartado, esto es, antes del 9 de septiembre de 2024. En caso contrario, automáticamente

el titular de la reserva desiste de la compraventa y pierde cualquier tipo de derecho sobre la

localidad/abono reservado, aceptando por las presentes condiciones la no devolución del Club de

la cantidad depositada como reserva.

Serán abonados del CB BREOGÁN, S.A.D. (en adelante, “el Club”) durante la temporada

deportiva 2024/2025 (conforme a las Bases de Competición de la Liga ACB) para presenciar los

partidos de la Liga Regular ACB quienes contraten el abono correspondiente conforme a las

siguientes condiciones generales.

Dicho abono permitirá el acceso a los partidos oficiales que el Club dispute exclusivamente

durante la temporada deportiva 2024/2025 en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo con motivo

de la participación en la fase regular de la Liga ACB. Por lo anterior, se excluyen de dicho abono

cualesquiera otros partidos no correspondientes a la fase regular de la Liga ACB.

La titularidad del abono se obtendrá con la compra/renovación del mismo, exclusivamente de

manera online, y dará derecho al abonado a acceder a la plataforma online correspondiente para

generar el código QR individual, el cual se utilizará para la entrada al recinto deportivo para cada

uno de los partidos que el CB Breogán dispute como local en la fase regular de la Liga ACB en el

Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. Asimismo, para quien lo desee, el Club ofrecerá la

posibilidad de expedir el abono adquirido en formato “carné físico” (tarjeta de abonado) con un

coste adicional de cinco euros (5,00€, imp. incl.). La pérdida o extravío de la tarjeta de abonado no

será responsabilidad del Club. La expedición de una nueva conllevará el pago de cinco euros (imp.

incl.). El abonado se compromete a comunicar la pérdida o extravío de la tarjeta de abonado a la

siguiente dirección de correo: administracion@cbbreogan.com o llamando al 982 231 050.

Solamente será válida la primera lectura del código QR correspondiente a un abono para el acceso

al recinto deportivo. En cualquier caso, el titular del abono será el responsable de la incidencia que

una posible duplicidad pudiera ocasionar.

El abono será nominativo e intransferible y la entrada y permanencia en la instalación conllevará

la aceptación del Reglamento Interno del Recinto Deportivo, regulador del régimen general de

acceso y permanencia en los espectáculos y eventos deportivos organizados por el C.B. Breogán,

S.A.D. Asimismo, se prohíbe la duplicación y/o reventa de la tarjeta de abonado o código QR en

cualquiera de sus formatos, conllevando ello la retirada de la condición de socio a todos los

efectos. Se cumplirán en todo momento las condiciones de acceso al recinto fijadas en la Ley

19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el

deporte, así como el resto de obligaciones estipuladas en la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de

espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia y en el Decreto 226/2022, de 22 de

diciembre, por el que se regulan determinados aspectos de la organización y desarrollo de los

espectáculos públicos y las actividades recreativas y se constituye el Registro de Empresas y

Establecimientos. A efectos de cancelaciones y reembolsos de partidos, en concreto se estará a lo

dispuesto en el art. 29 del meritado Decreto 226/2022, de 22 de diciembre. En ese sentido se

entenderá por inicio del evento la hora previa anterior a la fijada para el inicio del encuentro

oficialmente publicada. En cualquier caso, el Club podrá ejercer el Derecho de Admisión y se

reserva el derecho a la modificación del horario de los encuentros por causa no imputable a él

mismo.

Los abonos no podrán ser utilizados para ningún tipo de anuncio o promoción y otros fines

comerciales sin el consentimiento expreso del Club. En ese sentido, la adquisición del abono no

otorgará derecho, título o interés de ningún tipo con relación a la propiedad industrial e intelectual

de la que sea titular el Club.

Será obligatorio mostrar el abono para el acceso a la instalación con la intención de que sea

escaneado y cotejado, y podrá ser solicitado por la organización o personal de seguridad durante el

encuentro en cualquier momento.

El Club se reserva el derecho a modificar la ubicación de los abonos adquiridos/renovados con

motivo de posibles reformas en el recinto deportivo o cualquier otra causa de fuerza mayor. Así

mismo, debido a las circunstancias excepcionales ya vividas con motivo del Sars-Covid 2,

daremos prevalencia a cualquier regulación normativa y de posible limitación de aforo que pudiera

repetirse por incidencias sanitarias.

La duración de la contratación del abono para la Liga regular ACB comienza desde el momento de

su adquisición/renovación y hasta el final de la temporada deportiva 2024/2025 para el Club.

En cualquier momento se podrá establecer, por parte del Consejo de Administración del Club, una

limitación al número máximo de abonados conforme al aforo de la instalación deportiva.

El abonado se obliga a sentarse en la localidad asignada en su abono, ocupando la misma durante

el partido, sin permanecer en las vías de evacuación por motivos de seguridad ni presenciar el

partido de pie, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, el abonado resarcirá puntualmente

al Club de los daños o perjuicios causados al patrimonio social como consecuencia de acciones u

omisiones del abonado acreditados debidamente. El abonado reconoce (y así lo autoriza también el

titular del abono para el caso de figurar inscritos menores de edad dentro de dicha titularidad) con

relación a los partidos a los que asiste que se trata de un acto público y autoriza a que se haga uso,

sin contraprestación de ningún tipo, de su voz, imagen y rostro en transmisiones televisivas; redes

sociales y/o radiofónicas en directo o en diferido, en vídeo, en fotografías o en cualquier otro

medio o soporte presente o futuro, ya sean titularidad del Club o cedidos a/por terceros.

 

En cualquier caso, sin perjuicio del resto de normativa de aplicación (estatal, autonómica,

municipal y de la propia competición en que participe el Club), el abonado queda obligado al

cumplimiento del Reglamento Interno del Recinto Deportivo titularidad del C.B. Breogán, el cual

podrá desplegar sus efectos a través, entre otros, del Órgano de Disciplina Social.

 

Con base en el actual RGPD el titular del abono autoriza al Club para que pueda conservar todos

los datos relacionados en la hoja de inscripción/contratación/renovación del abono, pudiendo en

todo caso automatizarlos y tratarlos para el funcionamiento del servicio ofrecido a sus titulares.

Asimismo, se autoriza expresamente con la aceptación de la casilla habilitada al efecto el envío al

titular del abono de comunicaciones comerciales por correo electrónico, postal o vía SMS con el

objetivo de dar a conocer promociones. Sin perjuicio de lo anterior, se acepta por el abonado el

envío de comunicaciones comerciales por existir una relación contractual previa, y cuyo contenido

publicitario verse sobre productos o servicios similares a los contratados por el abonado. Se

podrán conocer los derechos de esta normativa en la propia web del Club accediendo en este

enlace en donde figuran las opciones de revocamiento y demás derechos incluidos en la

normativa: Protección de Datos (Política de Privacidad),

CATEGORÍAS DEL ABONO

BABY BREO: de 0 a 4 años a fecha de alta (no habilita derecho a localidad asignada*).

INFANTIL: de 5 a 17 años (incluídos) a fecha de alta.

ESTUDIANTE: de 18 a 24 años (incluídos) a fecha de alta.

SENIOR: de 25 a 64 años (incluídos) a fecha de alta.

VETERANO: personas con 65 años cumplidos a fecha de alta en el abono.

Para beneficiarse de los descuentos por categoría anteriormente detallados, el abonado deberá

acreditar la documentación correspondiente que pueda solicitar el Club, el cual se reserva el

derecho a realizar dicho requerimiento durante cualquier momento de la duración de la temporada

2024/2025, pero siempre verificando el cumplimiento de la edad a fecha de alta del abono. En

caso de no cumplir la justificación correspondiente con efectos de fecha de la compra del abono, el

Club podrá solicitar al abonado el pago de la cantidad correspondiente de la que se benefició en su

momento con respecto al precio ordinario del abono, completando así la totalidad del mismo.

En caso de conflicto de aplicación de descuentos por categorías prevalecerá en todo caso la edad

del beneficiario a fecha de alta del abono.

*La categoría de Baby Breo no dará derecho a asignación de localidad. Para tener derecho a ello,

deberá ser dado de alta dentro de la categoría “Infantil”, aplicándosele todos los derechos y

obligaciones inherentes a esta última categoría.

PRECIOS ABONO LIGA REGULAR ACB

La siguiente tabla muestra los precios de los abonos para su adquisición/renovación en función de

las categorías (y ubicación) expresadas en el epígrafe anterior, así como los descuentos

correspondientes por “pareja”, hijo/a y desempleado/a.

Los precios incluyen el impuesto correspondiente. La categoría Baby Breo conlleva el pago de diez euros (10€), imp. Incl.
Los precios incluyen el impuesto correspondiente. La categoría Baby Breo conlleva el pago de diez euros (10€), imp. Incl.

DESCUENTOS

Se realizarán los siguientes descuentos sobre el precio del abono (los descuentos no serán

acumulables):

 Descuento por pareja: se aplicará un descuento de un dieciséis coma veinte por ciento

(16,20%) sobre el miembro de la pareja de categoría “senior”. La acreditación de la

condición de “pareja” se realizará a través del Libro de Familia; Certificación de

Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o Certificado Registral correspondiente.

 Descuento por hijo/a: se aplicará un descuento de un siete coma cuarenta por ciento

(7,40%) por cada uno de los hijos/as menores de veinticinco años (25) a fecha de alta del

titular del abono. La condición de filiación se acreditará a través del Libro de Familia. A

estos efectos, tendrán la consideración de hijos/as los miembros pertenecientes a las

categorías “infantil” y “estudiante”, excluyéndose la de “baby Breo”.

 Descuento por desempleado: en el supuesto del descuento por “desempleado”, se aplicará

un once coma oitenta por ciento (11,80%) con posterioridad a la adquisición/renovación

del abono, una vez se presente en el Club (presencialmente o a través de correo

electrónico a administracion@cbbreogan.com) el certificado de búsqueda activa de

empleo correspondiente y exclusivamente con fecha de alta anterior al 15 de junio de

2024. A estos efectos, solo se podrá aplicar el descuento por desempleado a los abonados

pertenecientes a la categoría “senior”.

En caso de que en el abonado individual pueda concurrir la posibilidad de aplicación de dos

descuentos según la descripción anterior, por no ser acumulables, se aplicará el de mayor

porcentaje (sin perjuicio de la correspondiente justificación documental que proceda).

El beneficiario de un descuento por “hijo/a” o pareja, con base en su relación correspondiente con

un abonado que, a su vez, proceda a la reserva de su abono según lo expuesto en el apartado “B.

Reserva de abono”, perderá dicha condición de beneficiario del descuento en el caso de que

finalmente el abonado que realiza la reserva no la finalice y complete según las presentes

condiciones. En ese caso, el beneficiario del descuento deberá pagar la diferencia de precio hasta

completar la cuantía del abono completo antes del 10 de septiembre de 2024. En otro caso, perderá

la condición de abonado a todos los efectos y no se entenderá realizada la compraventa del abono,

procediendo el Club a liberar su localidad asignada a todos los efectos para la temporada

2024/2025.

 

Los abonados garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad

de los datos personales y documentos facilitados, comprometiéndose a mantenerlos debidamente

actualizados.

Dentro de las modalidades de pago que pudieran estar disponibles, en caso de ser necesario, el

comprador autoriza al Club, expresamente aceptando las presentes condiciones, a enviar las

instrucciones a la entidad financiera cuando la modalidad de pago así lo requiera (por ejemplo en

caso de domiciliación bancaria o financiación). En cualquier caso, el comprador será informado en

todo momento de dicho procedimiento.

Asimismo, una vez realizada la renovación/adquisición/compra del abono, no será reembolsable.

En todo caso no será aplicable ningún otro descuento que no figure en las presentes Condiciones

Generales.

A los efectos del cálculo del precio del abono, de conformidad con las características detalladas en

las presentes Condiciones Generales, se habilitará en el formulario online de compra un simulador

de precios, con impuestos incluidos, en donde el usuario, de manera previa a la contratación del

abono, podrá previsualizar la cantidad a pagar. En este sentido, el usuario se hace responsable de

los datos insertados en dicho simulador, exonerando al Club de cualquier responsabilidad en caso

de disconformidad posterior con el precio final a abonar, dependiendo en todo caso de las

características personales del comprador, y su veracidad y posibilidad probatoria, de conformidad

con lo detallado en las presentes Condiciones Generales. Por ello, el Club no se hace responsable

de los posibles errores de cálculo del simulador a los efectos de la contratación final del abono,

precisando que se tratan de cálculos automatizados y que responden a datos insertados

voluntariamente por el usuario, siendo por ello el resultado del simulador no vinculante para el

Club en ningún caso.

 

PLAZOS DE ADQUISICIÓN/RENOVACIÓN/RESERVA DEL ABONO

 

A. RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ABONOS:

1. Desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 4 de agosto de 2024, inclusive, el abonado de la pasada

temporada 2023/2024 tendrá reservada la opción de renovación de su misma localidad o podrá

efectuar cambio de ubicación a cualquiera de las localidades disponibles según el mapa mostrado

en la plataforma a tiempo real. Una vez realizada la modificación de localidad, la anterior será

puesta a disposición del resto de posibles abonados y público en general, de ser el caso. Los

abonados que no procedan a la renovación de su abono (con modificación de localidad, o no) hasta

el 4 de agosto de 2024, inclusive, perderán el derecho inherente a dicha reserva de localidad, así

como cualquier otro innato a su condición de abonado de la temporada 2023/2024.

En el caso de que el titular del abono no quisiera proceder a la renovación, pero sí lo quisiera

llevar a cabo cualquier otro miembro de su unidad familiar ya registrado como abonado en la

pasada temporada y que dependiera, dentro del sistema informático, de dicho titular, deberán

ponerse en contacto con el Club a través del teléfono (982231050), presencialmente o mediante

 

correo electrónico (info@cbbreogan.com).

Asimismo, desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 4 de agosto de 2024, inclusive (o hasta agotar el

espacio disponible), se podrán producir nuevas altas exclusivamente en la nueva “Grada de

animación” que se corresponde con la ubicación Fondo Estadio Baixo módulos izquierdo y

central. Dicha opción de altas solamente se podrá realizar de manera presencial en las oficinas del

Club (Avda. Filarmónica Lucense, s/n, 27002, Lugo), y en ningún caso dará derecho a participar

en la siguiente fase descrita en el punto 2 (“modificación de localidades”).

En el mismo sentido, desde el 1 de julio de 2024 y hasta agotar el espacio disponible, se podrán

producir nuevas altas exclusivamente para miembros de una misma “unidad familiar”, esto es,

pareja de hecho, cónyuge o descendientes de primer grado (hasta 24 años de edad, inclusive) del

titular de un abono de la temporada 2023/2024. Dicha opción de alta solamente se podrá realizar

de manera presencial en las oficinas del Club (Avda. Filarmónica Lucense, s/n, 27002, Lugo). En

cualquier caso, se acreditará ante el Club el vínculo familiar correspondiente a través del Libro de

Familia o documento oficial equivalente cuando se le solicite. La falta de acreditación dará

derecho al Club a denegar la adición de miembro al titular del abono.

Por lo anterior, las localidades que no hayan sido renovadas/adquiridas hasta el día 4 de agosto de

2024, inclusive, serán habilitadas para la siguiente fase, conforme al punto 2 posterior.

 

2. En una segunda fase, desde el 6 de agosto de 2024 y hasta el 11 de agosto de 2024, inclusive, se

habilitará el sistema para que los titulares de un abono renovado conforme al punto 1 anterior, o

bien las nuevas altas de unidades familiares, puedan modificar la ubicación de su abono para las

localidades que hayan quedado libres tras la fase de renovación anterior, o bien las localidades

libres ya existentes por no tener titular asignado con anterioridad o no haber sido cubiertas con

nuevas altas (Grada de animación o unidad familiar).

 

3. A partir del día 13 de agosto de 2024 se conocerán las localidades que han quedado libres

porque, o bien no han sido adquiridas por nuevas altas (Grada de animación o unidad familiar), o

bien porque no han sido renovadas/cubiertas por los abonados de la pasada campaña. En ese

sentido, se habilitarán al público en general las localidades libres según lo descrito en los puntos

anteriores, sin perjuicio del plazo en vigor para las reservas mencionado en el apartado B

siguiente.

 

Para cualquier cambio efectivo de una localidad a otra de mayor importe económico por parte del

abonado de la pasada temporada o de un nuevo abonado, se deberá pagar al Club la diferencia del

precio según las presentes condiciones. En otro sentido, el Club no se obliga en ningún caso al

reembolso de la diferencia que a su favor suponga el cambio de un abonado de una localidad a otra

de menor importe económico según las condiciones presentes. En ambos casos se mantendrán los

descuentos por categorías anteriormente informados. El modo de pago en caso de cambio a una

categoría superior será el indicado por el Club.

 

B. OPCIÓN DE RESERVA DE ABONO:

Sin perjuicio de lo expuesto en la letra A anterior (renovación y adquisición de abonos), el Club

habilitará la opción de “reserva de abono” desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 4 de agosto de

2024, ambos inclusive, destinado únicamente a los titulares de un abono de la temporada

2023/2024. El mecanismo de la “reserva de abono” consiste en un pago parcial previo de la

totalidad del precio del abono, por un importe equivalente a veinte euros (20€ imp. no incl.) y

 

dentro de ese plazo, cuya finalidad es obtener el derecho a un espacio temporal más amplio para la

renovación total del abono de la temporada anterior. Los abonados que no procedan a la reserva de

su abono hasta el 4 de agosto de 2024, inclusive, perderán el derecho inherente a dicha reserva de

localidad, así como cualquier otro innato a su condición de abonado de la temporada 2023/2024.

Dicha opción de reserva de abono dará derecho a la titularidad del mismo en el único caso en que

el precio total de este último sea pagado en su integridad antes del 9 de septiembre de 2024. En

caso contrario, automáticamente el titular de la reserva desiste de la compraventa y pierde

cualquier tipo de derecho sobre la localidad/abono reservado, aceptando expresamente por las

presentes condiciones la no devolución del Club de la cantidad depositada como reserva.

Asimismo, cuando el titular de la reserva desista de la compraventa en los plazos indicados, el

abonado o abonada que, dentro de la titularidad del abonado que desiste finalmente de la reserva,

adquiriera o renovara su abono con beneficio del descuento de hijo/a o pareja indicados en las

presentes condiciones, estará obligado a pagar la diferencia del abono si dicho descuento no se

hubiera producido en caso de que el titular del abono no hubiera realizado su renovación (por

desistir de la reserva). Dicha diferencia deberá ser pagada antes del 10 de septiembre de 2024 a

través del medio de pago que le informe el Club. En otro caso, se entenderá también el

desistimiento de la adquisicón/renovación del abono por parte de dicho interesado.

Una vez pagada la totalidad del precio del abono reservado antes del 9 de septiembre de 2024, se

entenderá formalizada la compraventa a todos los efectos de las presentes condiciones y se

habilitarán los derechos inherentes de la adquisición total del abono, entre los que se encuentra la

posible modificación de la ubicación de la localidad.

A los efectos de efectividad del pago y cómputo de fechas de realización del mismo, se entenderá

efectuado dicho pago cuando el dinero ingresado tenga entrada en la cuenta bancaria del Club

como parte acreedora, sin que, por tanto, la orden de pago efectuada suponga en modo alguno el

cumplimiento de pago, salvo que el justificante acredite fielmente la entrada del importe en la

entidad bancaria del Club como acreedor.

 

NORMATIVA DE ACCESO Y PERMANENCIA AL RECINTO DEPORTIVO

El acceso es personal nominal no transferible y necesitará de acompañar el abono con el DNI o

documento equivalente para el acceso a la instalación en caso de ser requerido. Los abonados

deben guardar su abono y mostrarlo a requerimiento de la autoridad (empleados, seguridad,

policía). En caso de no disponer de él/ella, podrá ser expulsado del recinto.

Según el RD 2816/1982 no se permite el acceso al recinto con objetos voluminosos, carritos de

niños u otros objetos que pudiesen constituir un obstáculo en caso de evacuación.

Para abandonar la instalación, en cualquier caso los espectadores deberán esperar las instrucciones

del personal del Club asignado y las que se dieran por megafonía y/o estuvieran visibles en los

carteles informativos o con la señalética específica.

Los espectadores con movilidad reducida accederán a las zonas de la instalación habilitadas al

efecto.

La instalación no dispone de consigna.

El Club se reserva el derecho a la modificación de las presentes condiciones por causa justificada.

En cualquier caso se hará cumplir el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en

el deporte por el que se determina el impedimento al acceso y/o permanencia al recinto deportivo

por las siguientes causas (relación no limitativa):

1. Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

2. Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los

 

mismos efectos.

3. Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

4. Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos

inflamables.

5. Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos y

estimulantes.

6. Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que inciten a la

violencia o al terrorismo.

7. Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al terrorismo.

8. Irrumpir en el terreno de juego.

9. Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto no se

haya extinguido la sanción.

10. La introducción de cualquier medio o mecanismo de detección, grabación, reproducción,

emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o estadísticas vinculadas al partido, salvo usos

personales y privados del espectador.

En cualquier caso, el Club dispone del Reglamento Interno del Recinto Deportivo ya mencionado

para consulta del espectador y cumplimiento del mismo, sin perjuicio de la normativa anterior. Se

comunica a los espectadores que la instalación deportiva cuenta con videovigilancia.

Asimismo, queda prohibida toda recopilación de datos estadísticos en directo del partido para su

uso con fines comerciales o distribuirlos a terceros sin autorización expresa del Club y Liga ACB.

Con la finalidad de dar servicio a todos los espectadores, el personal del Club le podrá atender

presencialmente, a partir del 1 de agosto de 2024, en las oficinas sitas en Avda. Filarmónica

Lucense, s/n, 27002, Lugo (Lugo) o de manera telefónica en el 982 231 050 o a través del correo

electrónico info@cbbreogan.com.

Para más información acerca de los derechos y obligaciones de los abonados, así como cualquier

otro extremo no contemplado en las presentes condiciones generales respecto al acceso del recinto

deportivo se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos

y actividades recreativas de Galicia, y al Decreto 226/2022, de 22 de diciembre, por el que se

regulan determinados aspectos de la organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las

actividades recreativas y se constituye el Registro de Empresas y Establecimientos.

En cualquier caso, el Club se reserva el derecho a posibles modificaciones futuras acordadas por el

Consejo de Administración en el ejercicio de las facultades que tiene reconocidas.

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Rechazar Aceptar Máis información